Проект по ОПИК

Проект № BG16RFOP002-2.073-11864-С01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19„

 

Бенефициент: НАЯ КОНСУЛТ ООД

Обща стойност на проекта: 4839,00 лв., от които 4113,15 лв. от Европейски фонд за регионално развитие и 725,85 лв. национално съфинансиране.

Начало: 02.09.2020 г.
Край: 02.12.2020 г.

 

НАЯ КОНСУЛТ ООД е бенефициент по проект BG16RFOP002-2.073-11864 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19". Проектът е финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. Основната цел на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

Основната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал на бенефициента НАЯ КОНСУЛТ ООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

Постигането на тази цел ще даде положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, както и стабилност на съществуващите работни места.

 

www.eufunds.bg

Проект BG16RFOP002-2.073-11864, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.