Орган за контрол

Измерване факторите на работната среда​

- Изкуствено Осветление - осветеност

- Шум в работна среда, в помещения и в околната среда - дневно ниво на експозиция на шум, еквивалентно ниво на шум, ниво на шум.

- Микроклимат - температура, относителна влажност на въздуха, скорост на движение на въздуха.

Измервания по електробезопасност

- Импеданс Zs на контура "фаза-защитен проводник"

- Съпротивление на Защитни и мълниезащитни заземителни уредби

- Съпротивление на изолация

- Защитни прекъсвачи /Дефектнотокови защити/ - ток на задействане и допирно напрежение

Декларация от висшето ръководство на Органа за контрол за ангажимента за осигуряване на безпристрастност при изпълнение на дейностите по контрола.

Основната цел на Органа за контрол при “НАЯ КОНСУЛТ” ООД е да създава доверие у всички заинтересовани страни и обществото, че дейностите по контрола са в съответствие с основните принципи: безпристрастност, компетентност, отговорност, откритост, опазване на професионалната тайна и ангажираност при разглеждането на жалби и възражения.

Органът за контрол осъзнава важността на безпристрастността при извършването на дейностите по контрола, осигурява управлението на безпристрастността и гарантира обективност при своите действия.

Висшето ръководство на Органа за контрол е постоянно ангажирано да осигурява безпристрастност при всичките негови дейности. В Органа за контрол се идентифицират, анализират и документират всички източници на потенциална заплаха за безпристрастността, произтичаща от предстоящ контрол и от взаимовръзките на персонала на ОКС. Наличието на взаимовръзки не поставя задължително органа за контрол в риск за безпристрастността. В случаите, когато някакъв вид взаимовръзки създават заплаха за безпристрастността, Органа за контрол документира и премахва или намалява тази заплаха. Информацията за различни видове заплахи за безпристрастността се документират. Документирането задължително съдържа всички забелязани потенциални заплахи за безпристрастостта, независимо дали произтичат от самия Органа за контрол или са в резултат от действия на други лица, органи или организации. В Органа за контрол се прилага одобрена процедура, в съответствие с изискванията на ISO 17020:2012, като се спазват и всички допълнителни изисквания, издадени от международни и/или акредитиращи организации. Органът за контрол идентифицира, анализира и своевременно отстранява всички заплахи за безпристрастността, като служителите, които извършват контрола декларират, че:

- не са участвали в дейностите по проектиране, производство, доставка, инсталиране, обслужване, поддръжка и контрол на обекти, които са обект на контрола.

- не съществува взаимовръзка, която застрашава безпристрастността на Органа за контрол основана на собственост, ръководство, управление, персонал, споделени ресурси, финанси, договори, маркетинг /включително търговски марки/ и плащане на комисионни от продажби или други стимули за привличане на нови клиенти.

не съществуват личностни интереси

не са заплашвани -заплахи, произтичащи от ръководство, търговски, финансов или друг натиск.

Органът за контрол няма да допуска каквато и да е форма на натиск от страна на други фирми по отношение на процеса по извършване на контрола. В случаите, когато на конкретен клиент е отказана услуга от друг орган за контрол и този клиент направи заявка за същата услуга в Органа за контрол при НАЯ КОНСУЛТ ООД, преди да предприеме каквито и да било последващи действия задължително ще направи подробно проучване и анализиране на причините за отказа.

С тази декларация ръководството на Органа за контрол се ангажира винаги да гарантира обективността на своите действия при извършване на контрола и потвърждава важността на безпристрастността при извършването на дейностите си, като предприема мерки за управлението на безпристрастността, за да не бъде застрашена независимостта и безпристрастността на органа за контрол. Ръководството на Органа за контрол декларира, че ще осигурява обективен и безпристрастен процес по извършване на контрола на своите клиенти.